Algemene voorwaarden

[accordion multiopen=”true”]
[toggle title=”Artikel 1 Definities“]

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

De ondernemer: de eigenaar van The Dog Company of een medewerker van deze organisatie die handelt namens The Dog Company.

De consument: een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met de ondernemer.

Overeenkomst: elke overeenkomst betreffende verkoop of dienstverlening tussen de consument en de ondernemer.

Overeenkomst op afstand: elke overeenkomst waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Goederen: alle producten die het onderwerp zijn van een overeenkomst.

Diensten: alle werkzaamheden die het onderwerp zijn van een overeenkomst.

Cursus: Cursus, groepstraining of workshop

Vaccinatie: de op het moment van de overeenkomst geldende vaccinatieverplichtingen, waarover de ondernemer de consument informeert en waaraan de consument moet voldoen.

[/toggle]
[toggle title=”Artikel 2 Toepasselijkheid“]

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen de ondernemer en de consument worden gesloten.

[/toggle]
[toggle title=”Artikel 3 Het aanbod“]

 1. De aangeboden goederen en diensten van de ondernemer worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of omschreven. Deze omschrijving moet voldoende gedetailleerd zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
 2. Het aanbod omvat zodanige informatie dat het voor de consument duidelijk is wat zijn rechten en verplichtingen zijn indien hij het aanbod aanvaardt en bestaat in elk geval uit de volgende onderdelen:
  • een zo nauwkeurig mogelijke opgave van getallen, maten, gewichten of andere eigenschappen, dan wel aanwijzingen voor de verzorging, die voor het aanbod wezenlijk zijn;
  • de prijs en het bedrag van de bezorgkosten, indien de consument de ondernemer vraagt de goederen op een aangegeven adres af te leveren;
  • de wijze van betaling;
  • de uitvoering/de verpakking waarin de goederen worden geleverd en een aanwijzing voor het gebruik;
  • het eventuele recht van retournering en de wijze van gebruikmaking daarvan
  • de mogelijkheid om tegen kostprijs eventueel aanvullende diensten te verlenen bij de aankoop van sommige goederen, zoals opbouw, installatie, inwerkingstelling en dergelijke;
  • de vermelding dat op de overeenkomst deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn;
 3. Levering op bestelling geschiedt na schriftelijke of elektronische opdracht door de consument, tenzij tussen de consument en de ondernemer anders is overeengekomen.
 4. Een schriftelijk aanbod is voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende dertig dagen nadat de consument het aanbod heeft ontvangen.

 

[/toggle]
[toggle title=”Artikel 4 De overeenkomst“]

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod. Dit kan zowel schriftelijk, elektronisch of mondeling zijn.
 2. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de consument schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging hiervan, eventueel in de vorm van een factuur.
 3. Na het ontvangen van de bevestiging is de overeenkomst bindend.
 4. Indien er sprake is van een overeenkomst op afstand, dan geldt voor de consument een bedenktijd van veertien dagen.

[/toggle]
[toggle title=”Artikel 5 De prijs en de prijswijzigingen“]

 1. De prijs, vermeld in het aanbod, is inclusief BTW.
 2. Optredende prijsstijgingen tussen het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten en het moment waarop deze wordt uitgevoerd zijn niet van invloed op de overeengekomen prijs.
 3. Het tweede lid, eerste volzin, is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien, zoals verhoging van de BTW.

[/toggle]
[toggle title=”Artikel 6 De betaling“]

 1. Tenzij anders is overeengekomen, vindt betaling van het verschuldigde bedrag, onder aftrek van een eventueel gedane aanbetaling, plaats per overschrijving of in contanten voorafgaan van de levering, de aanvang van een cursus of de aanvang van een overige dienst.
 2. Het vervroegd beëindigen van een cursus of dienst geeft geen recht op gedeeltelijke teruggaaf van de afgesproken prijs, tenzij partijen anders overeengekomen zijn.
 3. Indien gewenst kan de consument een bewijs van betaling ontvangen van de ondernemer.

[/toggle]
[toggle title=”Artikel 7 De annuleringsregeling“]

Bij annulering van een cursus door de consument gelden voor deze de volgende betalingsverplichtingen:

 • Annulering tot 1 maand vóór het ingaan van de overeenkomst: geen betaling verschuldigd
 • Annulering tot 3 weken vóór het ingaan van de overeenkomst: 50% van de prijs
 • Annulering binnen 1 week vóór het ingaan van de overeenkomst: 100% van de prijs.

Bij annulering van de overige diensten door de consument gelden voor deze de volgende betalingsverplichtingen:

 • Annulering tot 24 uur vóór het ingaan van de afspraak: geen betaling verschuldigd
 • Annulering binnen 24 uur vóór het ingaan van de afspraak: 100% van de prijs.

Voor verkoop op afstand geldt de volgende annuleringregeling:

 • Indien de bestelling nog niet verzonden is: geen betaling verschuldigd
 • Indien de bestelling verzonden is: verzendkosten zijn verschuldigd

[/toggle]
[toggle title=”Artikel 8 De rechten en plichten van de ondernemer“]

 1. De ondernemer verplicht zich om conform de gesloten overeenkomst gedurende de overeengekomen periode de overeengekomen diensten te verlenen op een wijze, zoals het een vakbekwame ondernemer betaamt.
 2. De ondernemer zal zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wensen van de consument ten aanzien van de uitvoering van de diensten. Voor zover die wensen afwijken van de gebruikelijke gang van zaken, worden deze schriftelijk vastgelegd en ter kennis gebracht van een ieder die betrokken is bij de uitvoering van de diensten
 3. De gemaakte afspraken worden zo goed mogelijk nagekomen. Eventuele afgelastingen van cursusdagen door de ondernemer worden in samenspraak met de deelnemer(s) opnieuw ingepland. 
 4. Afgelastingen van cursusdagen door de ondernemer worden zo min mogelijk gedaan. Weersinvloeden, ziekte of onvoorziene omstandigheden kunnen er voor zorgen dat afgelastingen plaats vinden zonder dat dit de ondernemer ten laste gelegd kan worden. Veiligheid van de cursist en zijn hond staan voorop.

[/toggle]
[toggle title=”Artikel 9 Verantwoordelijkheden en plichten van de consument“]

 1. De consument moet, uiterlijk bij aanvang van de dienst aan de ondernemer alle gevraagde informatie verstrekken, die van belang is voor een goede en verantwoorde uitvoering van de dienst. Dit zoveel mogelijk onder overlegging van de op die informatie betrekking hebbende documenten.
 2. De consument is verplicht bij het ondertekenen van de overeenkomst, doch uiterlijk bij de aanvang van de dienst, het bewijs af te geven dat de hond de op dat moment in de sector vereiste vaccinaties heeft ondergaan. Zie voor meer informatie ons vaccinatieoverzicht.
 3. De consument is aansprakelijk voor de gevolgen wanneer de ondernemer schade ondervindt als gevolg van het niet vermelden van gegevens of het verstrekken van onjuiste gegevens over de hond, tenzij dit de consument niet is toe te rekenen.

[/toggle]
[toggle title=”Artikel 10 Gevolgen van het niet nakomen van de overeenkomst“]

 1. Indien de consument zich zonder bericht niet op de in de overeenkomst overeengekomen aanvangsdatum bij The Dog Company meldt, is de ondernemer:
  • niet verplicht om de gereserveerde plaats nog langer voor de consument beschikbaar te houden;
  • gerechtigd om 100% van de prijs voor de gereserveerde dienst in rekening te brengen.

Bovenstaande geldt niet als het de consument niet is toe te rekenen.

 1. Voor het geval er bij The Dog Company geen plaats meer is op het moment dat de consument zich op de in de overeenkomst overeengekomen aanvangsdatum bij The Dog Company meldt, is de ondernemer verplicht zorg te dragen dat er binnen een redelijke termijn na het tijdstip van aanmelden een goede oplossing voor de consument geregeld is. De consument wordt hiervan op de hoogte gesteld.

[/toggle]
[toggle title=”Artikel 11 Aansprakelijkheid“]

 1. De ondernemer is tegenover de consument aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van een tekortkoming, die aan de ondernemer is toe te rekenen of voor zijn risico komt, aan personen in zijn dienst, dan wel aan personen die door hem zijn aangesteld voor de uitvoering van de werkzaamheden die door de consument zijn opgedragen.
 2. De consument is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.
 3. De consument is verplicht bij inschrijving een WA-verzekering afgesloten te hebben. Consumenten trainen ten allen tijden op eigen risico bij The Dog Company.

[/toggle]
[toggle title=”Artikel 12 Klachten“]

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven bij voorkeur schriftelijk of elektronisch tijdig doch uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de overeenkomst worden ingediend bij de ondernemer. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de consument zijn rechten verliest. De ondernemer neemt deze klacht zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst in behandeling. Reactie volgt uiterlijk binnen 21 dagen na ontvangst van de klacht.

[/toggle]
[/accordion]1176740_patience